باهم ، ایرانی آباد و سرافراز بسازیم
با ساخت بناهای ایمن ، آسودگی خاطر را به عزیزانمان اهدا نماییم
مفتخریم به اجرای بلندترین برج اسکلت فلزی ایران ( سال 1396 )

گروه كارخانجات مهندسی پتروسازه جم

گروه كارخانجات مهندسی پتروسازه جم ، يكي از معتبرترین كارخانجات توليد و طراحی اسكلت فلزی در صـنايع نفت ، گاز ، پتروشيمی و ساخت انواع اسكلت فلزی برجهای بلند مرتبه بوده كه مشتمل بر شركتهای زيـرمجموعه خـويش نظـير ( شركت مهندسی زريـن سوله ، زرنياكو ) ، اميد دارد بـا اتكا به پروردگار متعـال و پشـتوانه علمی و فنی پرسنل پرتوان خويش نقش بسزايی درسازندگی و آبادانی ايران عزيز ايفاء نمايد.

ادامه مطلب

گروه کارخانجات پترو سازه جم